§ 1

Korzystanie ze stron i systemu zamówień na stronie https://www.openpartners.pl lub jej poddomen oznacza akceptację regulaminu.

Dane firmy:

OpenPartners Sp. z o.o., ​ul. ​Stanisława Smolki 8/2, 30-513 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000555320, posiadającą
NIP 6793110702 oraz REGON 361362901

tel.: 605305925, e-mail: kontakt@openpartners.pl

§ 2

 

W celu skorzystania z zamówienia kursów lub innych usług świadczonych przez OpenPartners należy za pomocą komputera bądź też urządzenia mobilnego i przeglądarki internetowej wejść na stronę internetową https://www.openpartners.pl lub poddomenę wyżej wymienionej domeny.

§ 3

OpenPartners sprzedaje wyłącznie swoje usługi, video kursy, szkolenia i warsztaty.

§ 4

W celu dokonania zakupu niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OpenPartners Marta Sevostyanov w celach niezbędnych do dokonania transakcji oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu serwisu. Dane, o których podanie klient jest proszony w trakcie zamówienia w serwisie https://www.openpartners.pl:

a) imię

b) nazwisko

c) adres e-mail

d) numer telefonu kontaktowego.

§ 5

Zasady prywatności w trakcie składania zamówienia na usługi świadczone przez OpenPartners

Administrator Danych Osobowych – OpenPartners Marta Sevostyanov gromadzi dane osób, które składają zamówienia na usługi. W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez OpenPartners Marta Sevostyanov – właściciela serwisu https://www.openpartners.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie zamówienia szkolenia, Administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: kontakt@openpartners.pl.

§ 6

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników serwisu https://www.openpartners.pl wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia działalności firmy OpenPartners. Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Zamawiających usługi świadczone przez OpenPartners, z wyjątkiem realizowania płatności za pomocą systemu Przelewy24, podczas której dane są udostępniane DialCom24 Sp. z o.o..

§ 7

Warunki i zasady rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić najpóźniej na 5 dni przed kursem i powinna być wysłana na adres e-mail: kontakt@openpartners.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów kursu/szkolenia/warsztatu. Nieobecność na kursie po dokonaniu jego zamówienia i braku odwołania tego zamówienia w terminie podanym w regulaminie, nie zwalnia z dokonania opłaty. Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Na stronie każdego kursu/szkolenia/warsztatu organizowanego przez OpenPartners znajduje się cena świadczonej usługi. OpenPartners zastrzega sobie prawo do odwołania kursu/szkolenia/warsztatu, jeśli liczba zgłoszonych osób nie przekroczy czterech. W takim przypadku OpenPartners zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Zamawiającego i dokonać zwrotu 100% wniesionej przez niego opłaty za daną usługę, w taki sam sposób w jaki dokonał opłaty.

§ 8

Reklamacje kursy/szkolenia/warsztatu

Klient może złożyć reklamację w momencie niezrealizowania lub niedbałego zrealizowania danej usługi przez OpenPartners. W celu dokonania reklamacji, należy wysłać informację na adres e-mail: kontakt@openpartners.pl, podając jej powód, najpóźniej w ciągu dwóch dni od zakończenia danej usługi. Reklamacje zostają rozpatrzone w ciągu 14 dni od otrzymania od klienta informacji. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje zwrotem środków, części środków lub wymianą na inną usługę. W przypadku zwrotu środków, zostanie on dokonany tym samym kanałem płatności, którym została zrealizowana płatność przez klienta.

§ 9

Płatności

Sposób zapłaty przez system płatności elektronicznych Przelewy24.

Zapłata za świadczone przez OpenPartners usługi może być dokonywana z wykorzystaniem systemu płatności internetowych Przelewy24 – lista banków pojawia się w momencie dokonywania transakcji.

§ 10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2015 r.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176). OpenPartners Marta Sevostyanov zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie serwisu. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez OpenPartners, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej https://www.openpartners.pl.

§ 11

Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania serwisu prosimy kierować na adres: kontakt@openpartners.pl.